Thứ ba, 16/07/2024 - 04:35

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Chức năng, nhiệm vụ của từng phòng ban

  1. Văn phòng ( 06 người/07 biên chế)
  • Cơ cấu tổ chức:

- Chức năng nhiệm vụ:

+ Chức năng: Nghiên cứu và tham mưu giúp Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành tổ chức điều hành công việc lãnh đạo, chỉ đạo phong trào thi đua, hoạt động quản lý, điều hành và thực hiện công tác quản trị, hành chính cơ quan Hội LHPN tỉnh, tham mưu các hoạt động đối ngoại nhân dân.

+ Nhiệm vụ:

Tham mưu xây dựng, theo dõi, đánh giá chương trình, kế hoạch công tác được Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh phê duyệt.

Tham mưu, tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và công tác thi đua khen thưởng của các cấp hội.

Xây dựng và quản lý hệ thống thông tin số liệu liên quan đến các hoạt động Hội và phong trào phụ nữ.

Tham mưu tổ chức thực hiện các hoạt động đói ngoại nhân dân.

Tham mưu, tổ chức thực hiện công tác quản trị, hành chính và quản lý tài sản cơ quan chuyên trách Hội LHPN tỉnh.

Kế hoạch đăng ký nghỉ phép năm cho cán bộ, công chức cơ quan.

(2). Ban Xây dựng phát triển tổ chức Hội (05 người/ 06 biên chế).

- Cơ cấu tổ chức:

Trưởng ban

 

Phó ban

 

Chuyên viên (HV-KT)

Chuyên viên (TCCB)

Chuyên viên (DTTG)

Chuyên viên (LPCS)

  

- Chức năng nhiệm vụ:

+ Chức năng: Nghiên cứu và tham mưu giúp Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh về tổ chức bộ máy cán bộ Hội, cán bộ nữ và công tác kiểm tra trong hệ thống hội;, công tác dân tộc, tôn giáo; công tác giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng các văn bản chính sách, luật pháp có liên quan đến phụ nữ và bình đẳng giới.

+ Nhiệm vụ:

Tham mưu, theo dõi công tác tổ chức cán bộ của cơ quan Hội LHPN tỉnh, công tác cán bộ nữ.

Tham mưu, hướng dẫn, theo dõi, việc thực hiện công tác tổ chức cán bộ đối với Hội LHPN các huyện, thị và cấp xã, phường, thị trấn.

Tham mưu theo dõi việc củng cố tổ chức cơ sở Hội, hướng dẫn, theo dõi, xây dựng mô hình tập hợp các đối tượng phụ nữ (nữ thanh niên, phụ nữ cao tuổi, phụ nữ dân tộc thiểu số …) việc thu chi sử dụng hội phi, quỹ hội.

Tham mưu cho Ban Thường vụ, Ban Chấp hành thực hiện công tác kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thi hành kỷ luật thuộc thẩm quyền giải quyết của hội.

Nắm bắt tỉnh hình tư tưởng của phụ nữ dân tộc, tôn giáo, tổng hợp báo cáo kịp thời với Đảng, Nhà nước, ngành chức năng và hội cấp trên.

Nghiên cứu đề xuất bổ sung, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến phụ nữ và bình đẳng giới.

Xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm tra giám sát phản biện xã hội theo chỉ đạo của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh.

Tổ chức thực hiện và hướng dấn công tác tư vấn pháp luật, giải quyết đơn thư khiếu nại của phụ nữ theo đúng thẩm quyền.

Giúp Ban Thường vụ theo dõi và là đầu mối phối hợp thực hiện Nghị định 56/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định trách nhiệm của bộ, ngành, ủy ban nhân dân các cấp trong việc bảo đảm cho các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tham gia quản lý nhà nước.

Phối hợp với các cơ quan chức năng, các ban tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, chính sách có liên quan đến phụ nữ và bình đẳng giới.

Thực hiện đề án và tuyên truyền phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em.

Là đầu mối ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ.

   3.Ban Phong trào (05 người/07 biên chế :

  • Cơ cấu tổ chức :

  • Chức năng nhiệm vụ :

+ Chức năng :

Nghiên cứu, tham mưu giúp Thường trực, Ban Thường vụ, Ban chấp hành Hội LHPN tỉnh hướng dẫn, chỉ đạo triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục trong hệ thống Hội ; hướng dẫn, tổ chức thực hiện các hoạt động liên quan đến vấn đề gia đình và xã hội ; đề xuất chính sách và hướng dẫn, thực hiện các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế.

Thực hiện tham mưu cho Ban chấp hành, Ban thường vụ Hội LHPN tỉnh về công tác dạy nghề cho phụ nữ, tư vấn cho hội viên, phụ nữ về chính sách lao động và việc làm.

+ Nhiệm vụ :

Theo dõi nắm bắt phản ánh kịp thời tình hình tư tưởng, nguyện vọng của các tầng lớp phụ nữ và tham mưu, đề xuất hướng giải quyết.

Tham mưu xây dựng nội dung, hình thức tuyên truyền phổ biến chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, luật pháp, của Nhà nước và của Hội.

Tham mưu, tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực, bồi dưỡng kĩ năng về tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ làm công tác tuyên giáo của các Hội cấp địa phương.

Thực hiện công tác tuyên truyền, phòng chống mại dâm, ma túy, tội phạm.

Nghiên cứu, phối hợp tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng chống HIV/AIDS, các chương trình mục tiêu quốc gia về dinh dưỡng, dân số, nhân đạo, từ thiện, thực hiện chính sách hậu phương quân đội. Thực hiện cuộc vận động “ Xây dựng mô hình 5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng nông thôn mới và đô thị thông minh.

Nghiên cứu tham mưu các hoạt động xây dựng mô hình gia đình “ No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc ”, mô hình chi hội phụ nữ “5 không, 3 sạch, xây dựng nông thôn mới”, mô hình tư vấn hôn nhân gia đình, phòng chống bạo lực gia đình, các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ và trẻ em…

Thực hiện các chương trình phối hợp theo lĩnh vực được phân công.

Nghiên cứu đề xuất các chương trình dự án hỗ trợ phụ nữ xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm, tăng thu nhập, và phát triển doanh nghiệp. Tiếp cận các nguồn vốn theo các kênh khác nhau.

Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, kiểm tra đánh giá các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế bao gồm : Hoạt động tín dụng, hoạt động chuyển giao kỹ thuật, công nghệ ; phong trào phụ nữ cùng nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Xây dựng kế hoạch tổ chức dạy nghề ngắn hạn, dài hạn, bổ túc và bồi dưỡng nghề theo hợp đồng dạy nghề.

Tư vấn cho hội viên, phụ nữ về chính sách lao động và việc làm, hướng dẫn và đào tạo nghề nghiệp ; giới thiệu người lao động đến những nơi cần việc làm, và học nghề ở những nơi phù hợp.

Thực hiện các chương trình phối hợp thuộc lĩnh vực được phân công.

Ban biên tập Hội LHPN tỉnh

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 14 Tháng 1 2020 14:58
Bản đồ