Thứ hai, 20/05/2024 - 18:46

Thực hiện Hướng dẫn số 02/HD-ĐCT, ngày 06/7/2022 của Đoàn Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về hướng dẫn thực hiện các nội dung thành phần thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới do Hội LHPN Việt Nam được phân công chủ trì giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 100/KH-ĐCT, ngày 25/8/2022 của Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam về triển khai các hoạt động vun đắp giá trị gia đình Việt Nam của các cấp Hội thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới và Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Đ/c Vy Thị Lệ - Chủ tịch Hội LHPN huyện báo cáo chuyên đề tại lớp tập huấn

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã tổ chức 03 lớp tập huấn “Vun đắp, gìn giữ giá trị tốt đẹp và phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam” trong xây dựng nông thôn mới năm 2023 vào 03 ngày 20, 27, 28 tháng 12 năm 2023250 chị tham gia. Nội dung tập huấn nâng cao hiệu quả công tác xây dựng gia đình, vun đắp giá trị gia đình, tạo sự chuyển biến về nhận thức, hành động và phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi cá nhân, các cấp Hội, toàn xã hội về vị trí, vai trò, giá trị của gia đình trong tình hình mới và trong bối cảnh hội nhập quốc tế; xây dựng gia đình hạnh phúc, từng bước giảm dần bạo lực gia đình; định hướng giá trị, giáo dục thế hệ trẻ, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình.

 

 

                                                                                                                                                                              Đoan Trang

Hội LHPN huyện Đắk R’Lấp

Bài viết liên quan
Bản đồ