Thứ năm, 25/04/2024 - 10:59

Trong 02 ngày, từ ngày 23/2-24/2/2023, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Đắk Glong phối hợp với Trung tâm chính trị huyện mở lớp Bồi dưỡng LLCT và nghiệp vụ dành cho cán bộ Hội Liên hiệp phụ nữ cơ sở năm 2023. Với sự tham gia của 85 chị là Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội LHPN các xã; Chi hội trưởng, chi hội phó phụ nữ thôn/bon và Hội viên sản xuất kinh doanh giỏi tiêu biểu của địa phương.

Tham gia lớp bồi dưỡng các chị em đã được cung cấp những kiến thức, kỹ năng hữu ích, cụ thể: (1) Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; một số Chỉ thị, Nghị quyết mới ban hành. (2) Quan điểm, đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước ta về công tác phụ nữ. (3) Hệ thống tổ chức Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và một số nghiệp vụ công tác đối với cán bộ hội phụ nữ cơ sở. (4) Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, hoạt động Hội; kỹ năng điều hành sinh hoạt Chi, Tổ hội cơ sở.

Chị em trao đổi tại

Lớp bồi dưỡng đã góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng, đồng thời là nơi để đội ngũ cán bộ Hội cấp cơ sở và hội viên chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm trong việc triển khai, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác Hội gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Đỗ Cúc - Hội LHPN huyện Đắk Glong

 

Bản đồ